Top Left Logo
Top Right Logo

Välkommen till Finanspolisens portal för inrapportering i goAML

Denna portal är för de verksamhetsutövare som ska rapportera misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Penningtvättslagen).

Welcome to the portal for organizations who are obliged to report suspected money laundring or financing of terrorism to FIU Sweden in accordance with the act (2017:630) on measures against money laundering and financing of terrorism (the Money Laundering Act). 

LOGGA IN >>

Registrering

För att påbörja rapportering så behöver du registrera dig som rapportör. Läs igenom Registrera organisation och användare i goAML för vidare instruktioner.

For access to goAML, you need to register a new reporting entity. Please read Register organization and users in goAML for further instructions.

Registrera

Nyheter

2-faktor-autentisering är nu aktiverat, se information nedan,

Torsdagen den 25 maj kommer 2-faktor-autentisering att aktiveras i produktionsmiljön vid inloggning i goAML-portalen. För att kunna logga in efter aktiveringen krävs att inloggningskontot är knutet till en giltig mailadress. För mer information, se meddelande som skickades den 25 april.

2-factor-authentication is now activated, please see information below.

Thursday 25th of May 2-factor-authentication will be activated in the production environment when logging in to the goAML portal. In order to login after the activation it is required that the user account is connected to a valid email address. For more information, see message sent 25th of April.

Driftsinformation